Notulen ledenvergadering gehouden op dinsdag 28 maart 2017 in dorpshuis De Kamp

Aanwezig 10 personen.

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

Hierna herdenken we de leden van onze vereniging die in 2016 zijn overleden. In totaal waren er 8 uitvaarten. Na het noemen van de namen van de overledenen wordt er een moment van stilte in acht genomen.

De voorzitter heeft enkele mededelingen. Ook dit jaar weer verschijnt er enkele keren een gezamenlijk advertentie van de uitvaartvaartvereniging van de cluster Tytsjerksteradiel.

In verband met het bereiken van de 70 jarige leeftijd dit jaar van twee van onze dragers heeft het bestuur twee nieuwe dragers gevonden. Dit zijn Ella Wiersma en Ymie Boonstra. Wij vinden het mooi dat we binnen onze dragers groep nu ook twee dames mogen begroeten. Welkom.

De notulen van de vorige ledenvergadering van 29 maart 2016 worden voorgelezen en goedgekeurd. N.a.v. deze notulen kunnen we opmerken dat het Trefpunt de eerste prijs van de provincie Friesland in de wacht heeft gesleept met het project Kern met Pit. In de landelijke finale  in Amersfoort heeft het Trefpunt de publieksprijs veroverd.  Dit heeft ong. € 200,00 opgebracht.Gefeliciteerd.Henk de Jong was vertegenwoordigd namens De laatste Eer. Gelderland is met de eerste prijs naar huis gegaan.

Hierna komt het financieel jaarverslag. Sven Boender meld dat er over het afgelopen jaar een negatief saldo is van € 7.260,10. Dit komt door de verbouw van het Trefpunt/Aula. Het grootste deel van de subsidie was al ontvangen in 2015. Ook hebben de dragers allemaal een nieuwe overjas gekregen en was er op 1 oktober nog ons jubileumfeest.

De ledenkorting over 2016 was € 5.080,--

Jouke merkt op dat er nu een vergoeding van € 100,00 berekend wordt voor de post administratiekosten. Volgens hem kan dit bedrag wel omhoog. Er kan ook een vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van het zinktoestel en voor de geluidsinstallatie.

De kascommissie bestaande uit Ids Krol en Ella Wiersma hebben op een kleinigheid na geen opmerkingen op het financieel verslag. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie uit Ids Krol en Edwin Brugge.

Het jubileumfeest van 1 oktober 2016 kan geslaagd genoemd worden.Het symbolisch afsluiten van de oude aula aan de Mr.de Vrieswei en de optocht van de koets met paarden en de dragers daarachter naar de nieuwe aula was een waardevolle gebeurtenis. Ook de kleine uitvaartbeurs trok aardig wat mensen. Al met al een geslaagde dag. De nieuwe aula is al een paar maal gebruikt en er zijn tot nu toe positieve reacties gekomen van families die ervan gebruik hebben gemaakt.

Anneke Paulusma heeft te kennen gegeven dat zij met het bestuurswerk van de vereniging wil ophouden. Na 9 jaar is het mooi geweest. We zijn nog op zoek naar een vervanger. Ze blijft nog wel aan als koffiedame.

Rondvraag: Froukje Bouma vraagt hoe het komt met de samenwerking met Muneris en De Laatste Eer. Er zal een vergadering gepland worden met het bestuur, Annie de Haan en de dames van Muneris.

Ella Wiersma vraag of de Urnenmuur al wordt gebruikt. Dit is nog niet het geval geweest.

De kleding van de dames (dragers en koffiedames) zullen hetzelfde worden. Een rok/broek en jasje(dragers) Henk zal bij Beerda vragen of deze hiervoor kan zorgen.

Jouke Hoekstra: het schilderij dat door de basisschool is gemaakt ter ere van het 100 jarig jubileum moet nog in een lijst. Henk zal Bouwe Boonstra hiervoor vragen.

De gordijnen voor de aula zullen nog uitgezocht worden. Hoogstwaarschijnlijk worden het inbetween gordijnen.

Moet de ledenkorting verhoogd worden? We zullen dit in het bestuur bespreken.

Als er weer een koffietafel is in de Moeting dan moet dit wat anders geregeld worden met de koffie. Nu wordt er door de koffiedames melk en suiker en koek aangeschaft. Het is beter dat er aan de koster wordt doorgegeven hoeveel mensen er verwacht worden. Deze doet dan de inkopen. Nu staan er verschillende bedragen op de rekening die de familie van een overledene krijgt, nl. de koffie apart en de melk/suiker/koek apart. Dit kan niet. Henk zal hierover contact opnemen met kerkrentmeester Ybele Bergsma.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en een drankje.