Notulen ledenvergadering 29 maart 2016

Op dinsdag 29 maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

De voorzitter opent de vergadering met een woord van en welkom. Daarna herdenken we de overledenen van 2015. Het afgelopen jaar hebben we 13 maal een uitvaart verzorgd voor leden van onze vereniging en éénmaal voor iemand die geen lid was van onze vereniging.

Hierna worden de notulen van de vorige ledenvergadering van 31 maart 2015 voorgelezen en goedgekeurd.

Het financiële verslag van de penningmeester volgt. De kascommissie bestaande uit Ella Wiersma en Eke Krol hebben het verslag bekeken en goedgekeurd.

De nieuwe kascommissie bestaat uit Ids Krol en Ella Wiersma.

Enkele mededelingen: Dit jaar zal er elke maand een gezamenlijke advertentie in de Actief komen van de verenigingen die in onze cluster zitten. Ook Opeinde, Nijega, De Tike en Oudega horen hierbij. Zo kunnen we ons als vereniging laten zien.

Onze penningmeester is bezig om ledenkaarten te maken voor al onze leden. Hier staan alle gegevens op van de leden en ook gegevens van de vereniging zoals bode's en bankrekeningnummer. Ook hopen we zoveel mogelijk email-adressen te achterhalen zodat we de ledenkaart digitaal kunnen versturen. Het is de bedoeling dat dit na het jubileumfeest van 1 oktober zal worden ingevoerd.

Na de pauze nemen we afscheid van onze uitvaartverzorgster Geertje de Jong. Zij heeft jaren als bode voor onze vereniging gewerkt. Zij wordt bedankt met een bos bloemen en een dinerbon.

Ook maken we kennis met onze nieuwe uitvaartverzorgster Hiltsje van der Brug. Zij komt uit Houtigehage. Zij heeft een aantal jaren in het mortuarium van Nij Smellinghe gewerkt, is bode geweest in Drachten. Nu ook werkzaam in Drachtster Compagnie en Augustinusga. Per 1 april wordt zij dus ook uitvaartverzorgster in Sumar.

Het jubileumfeest wordt gehouden op zaterdag 1 oktober 2016. De bedoeling is een kleine beurs te houden en een receptie. De opening van het Trefpunt is gepland op 28 mei. Wij als uitvaartvereniging zullen per 1 juni overgaan naar de nieuwe aula in het Trefpunt.

De dragers krijgen dit jaar een nieuwe overjas. Deze zijn besteld bij Nagel uit Bergum. De overjassen vormen één geheel met de andere kleding van de dragers.

Rondvraag: Moet de ledenkorting ook verhoogd worden? We nemen dit mee naar de bestuursvergadering. Ook komt Jouke Hoekstra met het punt om bijvoorbeeld buurtverenigingen e.d. te laten weten dat de aula te huur is voor uitvaarten.

Jouke Hoekstra laat weten dat hij en Hiltsje van der Brug het keurmerk Persoonlijke Uitvaartzorg hebben. De beoordeling van zo'n keurmerk wordt gedaan door mensen die van de bode's gebruik hebben gemaakt.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.