Notulen Algemene Ledenvergadering 31 maart 2015

Notulen van de ledenvergadering van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” gehouden op dinsdag 31 maart 2015 in De Kamp.
 • Voor de opening gedenken we die mensen die in het jaar 2014 overleden zijn. In totaal hebben we voor 10 leden de uitvaart verzorgd.
 • De notulen van de vorige ledenvergadering van 25 maart 2014 worden gelezen en goedgekeurd.
 • Mededelingen: De aula moet per 1 augustus verdwijnen. De peuterzaal wordt het volgende schooljaar ondergebracht bij beide basisscholen. Tegen die tijd moet de aula ook verdwijnen.. Zoals het nu staat zal de aula ondergebracht worden in de oude kosterswoning samen met een jeugdhonk. De gemeente heeft hier zijn goedkeuring voor gegeven en zal € 11.000,00 bijdragen . Onze vereniging zelf doet een bijdrage van € 4.000,00. In mei zal begonnen worden met het slopen en verbouwen van de kosterswoning.
 • Op 12 maart 2016 vieren we ons 100 jarig bestaan. De jubileumcommissie bestaat uit: Henk de Jong, Eke Krol, Jouke Hoekstra en Anneke Paulusma.
 • Het financieel verslag wordt door H.Bergsma toegelicht. Er is een positief saldo van € 8.090,98. Aan ledenkorting is € 6.350,00 uitgekeerd.
 • J.v.d.Wal en A.de Haan-Haarsma  hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
 • De nieuwe kascommissie bestaat uit E.Krol en E.Wiersma.
 • We nemen afscheid van penningmeester H.Bergsma die 13 jaar het penningmeesterschap van de vereniging voor zijn rekening heeft genomen.
 • S.Boender is bereid gevonden om de nieuwe penningmeester te worden.
 • Rondvraag/Opmerkingen: Het schouderen is inmiddels geoefend met de dragers. Dit ging goed.
 • Twenthe uitvaartverzekeringen is nog bezig met de rondgang in ons dorp.H.de Jong zal contact opnemen met H.Schreiber over de voortgang hiervan.
 • W.Elzinga is erbij gekomen als drager.
 • E.Hoekstra vraagt naar het ledenaantal van de vereniging. We hebben ongeveer 500 betalende leden. Er zijn weel een aantal bijgekomen door de rondgang van Twenthe uitvaartverzekering.
 • In november stopt onze bode Geertje de Jong. De komende tijd zullen we proberen een andere bode erbij te krijgen. Misschien uit eigen dorp.
 • Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.